Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 14 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 14. Αριθμοί: 100 έως το 1000

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

One-hundred
Εκατό
Two-hundred
Διακόσια
Three-hundred
Τριακόσια
Four-hundred
Τετατροκόσια
Five-hundred
Πεντακόσια
Six-hundred
Εξακόσια
Seven-hundred
Επτακόσια
Eight-hundred
Οκτακόσια
Nine-hundred
Εννιακόσια
One-thousand
Χίλια