Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Αγγλικά :: μάθημα 13 Αριθμοί: 10 έως 100

Λεξιλόγιο

Δέκα
Ten
Είκοσι
Twenty
Τριάντα
Thirty
Σαράντα
Forty
Πενήντα
Fifty
Εξήντα
Sixty
Εβδομήντα
Seventy
Ογδόντα
Eighty
Ενενήντα
Ninety
Εκατό
One-hundred