Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 13 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 13. Αριθμοί: 10 έως 100

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Ten
Δέκα
Twenty
Είκοσι
Thirty
Τριάντα
Forty
Σαράντα
Fifty
Πενήντα
Sixty
Εξήντα
Seventy
Εβδομήντα
Eighty
Ογδόντα
Ninety
Ενενήντα
One-hundred
Εκατό