Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 3 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 3. Έναρξη: Μίλα πιο αργά

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Speak slowly
Μιλάτε αργά
I don't understand
Δεν καταλαβαίνω
Do you understand?
Καταλαβαίνετε;
Sure
Βεβαίως
Repeat, please
Επαναλάβετε, παρακαλώ
Again
Πάλι
Word by word
Λέξη προς λέξη
Slowly
Αργά
How do you say?
Πώς μπορείτε να πείτε;
What does it mean?
Τι σημαίνει αυτό;
What did you say?
Τι είπες;
Do you have a question?
Έχετε μια ερώτηση;