Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 31 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 31. Opposites: Εύκολη / δύσκολη

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Facile
Εύκολος
Difficile
Δύσκολος
Identico
Ίδιο
Diverso
Διαφορετικός
Tirare
Τραβήξτε
Spingere
Σπρώξτε
Pochi
Λίγοι
Molti
Πολλά
Lungo
Μακρύς
Corto
Μικρός
Niente
Τίποτα
Qualcosa
Κάτι