Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 14 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 14. Αριθμοί: 100 έως το 1000

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Cento
Εκατό
Duecento
Διακόσια
Trecento
Τριακόσια
Quattrocento
Τετατροκόσια
Cinquecento
Πεντακόσια
Seicento
Εξακόσια
Settecento
Επτακόσια
Ottocento
Οκτακόσια
Novecento
Εννιακόσια
Mille
Χίλια