Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 13 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 13. Αριθμοί: 10 έως 100

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Dieci
Δέκα
Venti
Είκοσι
Trenta
Τριάντα
Quaranta
Σαράντα
Cinquanta
Πενήντα
Sessanta
Εξήντα
Settanta
Εβδομήντα
Ottanta
Ογδόντα
Novanta
Ενενήντα
Cento
Εκατό