Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιταλικά :: μάθημα 13 Αριθμοί: 10 έως 100

Λεξιλόγιο

Δέκα
Dieci
Είκοσι
Venti
Τριάντα
Trenta
Σαράντα
Quaranta
Πενήντα
Cinquanta
Εξήντα
Sessanta
Εβδομήντα
Settanta
Ογδόντα
Ottanta
Ενενήντα
Novanta
Εκατό
Cento