Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιταλικά :: μάθημα 3 Έναρξη: Μίλα πιο αργά

Λεξιλόγιο

Μιλάτε αργά
Parla lentamente
Δεν καταλαβαίνω
Non capisco
Καταλαβαίνετε;
Capisci?
Βεβαίως
Certo
Επαναλάβετε, παρακαλώ
Ripeti, per favore
Πάλι
Di nuovo
Λέξη προς λέξη
Parola per parola
Αργά
Lentamente
Πώς μπορείτε να πείτε;
Come si dice?
Τι σημαίνει αυτό;
Cosa vuol dire?
Τι είπες;
Cosa hai detto?
Έχετε μια ερώτηση;
Hai domande?