Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Πορτογαλικά :: μάθημα 14 Αριθμοί: 100 έως το 1000

Λεξιλόγιο

Εκατό
Cem
Διακόσια
Duzentos
Τριακόσια
Trezentos
Τετατροκόσια
Quatrocentos
Πεντακόσια
Quinhentos
Εξακόσια
Seiscentos
Επτακόσια
Setecentos
Οκτακόσια
Oitocentos
Εννιακόσια
Novecentos
Χίλια
Mil