Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 14 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 14. Αριθμοί: 100 έως το 1000

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Cem
Εκατό
Duzentos
Διακόσια
Trezentos
Τριακόσια
Quatrocentos
Τετατροκόσια
Quinhentos
Πεντακόσια
Seiscentos
Εξακόσια
Setecentos
Επτακόσια
Oitocentos
Οκτακόσια
Novecentos
Εννιακόσια
Mil
Χίλια