Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 13 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 13. Αριθμοί: 10 έως 100

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Dez
Δέκα
Vinte
Είκοσι
Trinta
Τριάντα
Quarenta
Σαράντα
Cinquenta
Πενήντα
Sessenta
Εξήντα
Setenta
Εβδομήντα
Oitenta
Ογδόντα
Noventa
Ενενήντα
Cem
Εκατό