Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Πορτογαλικά :: μάθημα 13 Αριθμοί: 10 έως 100

Λεξιλόγιο

Δέκα
Dez
Είκοσι
Vinte
Τριάντα
Trinta
Σαράντα
Quarenta
Πενήντα
Cinquenta
Εξήντα
Sessenta
Εβδομήντα
Setenta
Ογδόντα
Oitenta
Ενενήντα
Noventa
Εκατό
Cem