Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 12 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 12. Αριθμοί: 21 έως 30

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Vinte e um
Εικοσιένα
Vinte e dois
Εικοσιδύο
Vinte e três
Εικοσιτρία
Vinte e quatro
Εικοσιτέσσερα
Vinte e cinco
Εικοσιπέντε
Vinte e seis
Εικοσιέξι
Vinte e sete
Εικοσιεπτά
Vinte e oito
Εικοσιοκτώ
Vinte e nove
Εικοσιεννέα
Trinta
Τριάντα