Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 108 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 108. Υπολογιστής: Όροι Email

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Retour à la ligne automatique (le)
Αναδίπλωση λέξεων
Cyberespace (le)
Κυβερνοχώρος
Adresse email (la)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Carnet d’adresses (le)
Το βιβλίο διευθύνσεων
Destinataire (le)
Παραλήπτης
Spam (le)
Ανεπιθύματα e-mail
Répondre à tous
Απάντηση σε όλους
Fichiers joints (les)
Συνημμένα αρχεία
Joindre
Επισυνάψτε
En-têtes (les)
Επικεφαλίδες μηνυμάτων
Objet (le)
Θέμα