Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 103 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 103. Απασχόληση: Χρήση του Διαδικτύου

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Internet (le)
Διαδίκτυο
Lien (le)
Σύνδεσμος
Hyperlien (le)
Υπερ-σύνδεσμος
Prestataire de service Internet (le)
Φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
Réseau (le)
Δίκτυο
Site Web (le)
Ιστότοπος
Page Web (la)
Ιστοσελίδα
Adresse de page Web (la)
Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)
Site Web sécurisé (le)
Ασφαλή ιστοσελίδα
Navigateur (le)
Πρόγραμμα περιήγησης
Moteur de recherche (le)
Μηχανή αναζήτησης
Serveur sécurisé (le)
Ασφαλής διακομιστής