Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 31 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 31. Opposites: Εύκολη / δύσκολη

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Facile
Εύκολος
Difficile
Δύσκολος
Le même
Ίδιο
Différent
Διαφορετικός
Tirer
Τραβήξτε
Pousser
Σπρώξτε
Peu
Λίγοι
Beaucoup
Πολλά
Long
Μακρύς
Court
Μικρός
Rien
Τίποτα
Quelque chose
Κάτι