Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 17 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 17. Οδηγίες: Κάτω από την αίθουσα

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Tout droit
Μπροστά
À l’arrière
Στο πίσω
À l’avant
Εις το εμπρόσθιο
À l’intérieur
Μέσα
À l’extérieur
Έξω
Ici
Εδώ
Εκεί
Près
Κοντά
Loin
Μακριά
Le long du mur
Κατά μήκος του τοιχώματος
Au coin de la rue
Γύρω από τη γωνία
Au bureau
Στο γραφείο
Dans la file
Στη γραμμή
En bas
Κάτω πάτωμα
En haut
Επάνω
Au bout du couloir
Πιο κάτω στο διάδρομο