Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 16 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 16. Οδηγίες: Έλα εδώ

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Un moment
Μια στιγμή
Attendez ici
Περιμένετε εδώ
Suivez-moi
Ακολουθήστε με
Elle va vous aider
Θα σας βοηθήσει
Entrez
Περάστε μέσα
Asseyez-vous
Κάτσε κάτω
Venez ici
Έλα εδώ
Montrez-moi
Δείξε μου