Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 14 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 14. Αριθμοί: 100 έως το 1000

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Cent
Εκατό
Deux cents
Διακόσια
Trois cents
Τριακόσια
Quatre cents
Τετατροκόσια
Cinq cents
Πεντακόσια
Six cents
Εξακόσια
Sept cents
Επτακόσια
Huit cents
Οκτακόσια
Neuf cents
Εννιακόσια
Mille
Χίλια