Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 13 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 13. Αριθμοί: 10 έως 100

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Dix
Δέκα
Vingt
Είκοσι
Trente
Τριάντα
Quarante
Σαράντα
Cinquante
Πενήντα
Soixante
Εξήντα
Soixante-dix
Εβδομήντα
Quatre-vingts
Ογδόντα
Quatre-vingt-dix
Ενενήντα
Cent
Εκατό