Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 13 Αριθμοί: 10 έως 100

Λεξιλόγιο

Δέκα
Dix
Είκοσι
Vingt
Τριάντα
Trente
Σαράντα
Quarante
Πενήντα
Cinquante
Εξήντα
Soixante
Εβδομήντα
Soixante-dix
Ογδόντα
Quatre-vingts
Ενενήντα
Quatre-vingt-dix
Εκατό
Cent