Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 9 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 9. Έναρξη: Εκφράσεις

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

À propos
Παρεμπιπτόντως
Au moins
Τουλάχιστον
Enfin
Τελικά
Cependant
Ωστόσο
Par conséquent
Ως εκ τούτου
Ne vous inquiétez pas
Μην ανησυχείτε
Ça dépend
Αυτό εξαρτάται
Je suis désolé
Λυπάμαι
Tout de suite
Αυτή τη στιγμή
Je ne sais pas
Δεν ξέρω
Comme ceci
Όπως αυτό