Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 3 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 3. Έναρξη: Μίλα πιο αργά

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Parlez lentement
Μιλάτε αργά
Je ne comprends pas
Δεν καταλαβαίνω
Vous comprenez?
Καταλαβαίνετε;
Oui, bien sûr
Βεβαίως
Répétez, s’il vous plaît
Επαναλάβετε, παρακαλώ
Encore
Πάλι
Mot à mot
Λέξη προς λέξη
Lentement
Αργά
Comment dit-on?
Πώς μπορείτε να πείτε;
Qu’est-ce que ça veut dire?
Τι σημαίνει αυτό;
Qu’avez-vous dit?
Τι είπες;
Avez-vous des questions?
Έχετε μια ερώτηση;