Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 105 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 105. Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Zurück
Πίσω
Weiter
Προς τα εμπρός
Speichern
Αποθήκευση
Surfen (Web)
Σερφάρετε
Herunterladen
Λήψη
Ausführen
Εκτελέστε
Klicken
Κλικ
Ziehen
Σύρετε
Ablegen
Πτώση
Aktualisiert
Ενημέρωση
Aktualisieren
Ενημέρωση
Dropdown-Menü (das)
Πτυσσόμενο μενού
Stopp
Σταματήστε