Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 14 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 14. Αριθμοί: 100 έως το 1000

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Hundert
Εκατό
Zweihundert
Διακόσια
Dreihundert
Τριακόσια
Vierhundert
Τετατροκόσια
Fünfhundert
Πεντακόσια
Sechshundert
Εξακόσια
Siebenhundert
Επτακόσια
Achthundert
Οκτακόσια
Neunhundert
Εννιακόσια
Tausend
Χίλια