Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 13 Αριθμοί: 10 έως 100

Λεξιλόγιο

Δέκα
Zehn
Είκοσι
Zwanzig
Τριάντα
Dreißig
Σαράντα
Vierzig
Πενήντα
Fünfzig
Εξήντα
Sechzig
Εβδομήντα
Siebzig
Ογδόντα
Achtzig
Ενενήντα
Neunzig
Εκατό
Hundert