Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 13 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 13. Αριθμοί: 10 έως 100

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Zehn
Δέκα
Zwanzig
Είκοσι
Dreißig
Τριάντα
Vierzig
Σαράντα
Fünfzig
Πενήντα
Sechzig
Εξήντα
Siebzig
Εβδομήντα
Achtzig
Ογδόντα
Neunzig
Ενενήντα
Hundert
Εκατό