Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 12 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 12. Αριθμοί: 21 έως 30

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Einundzwanzig
Εικοσιένα
Zweiundzwanzig
Εικοσιδύο
Dreiundzwanzig
Εικοσιτρία
Vierundzwanzig
Εικοσιτέσσερα
Fünfundzwanzig
Εικοσιπέντε
Sechsundzwanzig
Εικοσιέξι
Siebenundzwanzig
Εικοσιεπτά
Achtundzwanzig
Εικοσιοκτώ
Neunundzwanzig
Εικοσιεννέα
Dreißig
Τριάντα