Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 12 Αριθμοί: 21 έως 30

Λεξιλόγιο

Εικοσιένα
Einundzwanzig
Εικοσιδύο
Zweiundzwanzig
Εικοσιτρία
Dreiundzwanzig
Εικοσιτέσσερα
Vierundzwanzig
Εικοσιπέντε
Fünfundzwanzig
Εικοσιέξι
Sechsundzwanzig
Εικοσιεπτά
Siebenundzwanzig
Εικοσιοκτώ
Achtundzwanzig
Εικοσιεννέα
Neunundzwanzig
Τριάντα
Dreißig