Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 31 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 31. Opposites: Εύκολη / δύσκολη

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Makkelijk
Εύκολος
Moeilijk
Δύσκολος
Zelfde
Ίδιο
Anders
Διαφορετικός
Trekken
Τραβήξτε
Duwen
Σπρώξτε
Weinig
Λίγοι
Veel
Πολλά
Lang
Μακρύς
Kort
Μικρός
Niets
Τίποτα
Iets
Κάτι