Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 14 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 14. Αριθμοί: 100 έως το 1000

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Honderd
Εκατό
Tweehonderd
Διακόσια
Driehonderd
Τριακόσια
Vierhonderd
Τετατροκόσια
Vijfhonderd
Πεντακόσια
Zeshonderd
Εξακόσια
Zevenhonderd
Επτακόσια
Achthonderd
Οκτακόσια
Negenhonderd
Εννιακόσια
Duizend
Χίλια