Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ολλανδικά :: μάθημα 13 Αριθμοί: 10 έως 100

Λεξιλόγιο

Δέκα
Tien
Είκοσι
Twintig
Τριάντα
Dertig
Σαράντα
Veertig
Πενήντα
Vijftig
Εξήντα
Zestig
Εβδομήντα
Zeventig
Ογδόντα
Tachtig
Ενενήντα
Negentig
Εκατό
Honderd