Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 13 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 13. Αριθμοί: 10 έως 100

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Tien
Δέκα
Twintig
Είκοσι
Dertig
Τριάντα
Veertig
Σαράντα
Vijftig
Πενήντα
Zestig
Εξήντα
Zeventig
Εβδομήντα
Tachtig
Ογδόντα
Negentig
Ενενήντα
Honderd
Εκατό