Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 12 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 12. Αριθμοί: 21 έως 30

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Éénentwintig
Εικοσιένα
Tweeentwintig
Εικοσιδύο
Drieentwintig
Εικοσιτρία
Vierentwintig
Εικοσιτέσσερα
Vijfentwintig
Εικοσιπέντε
Zesentwintig
Εικοσιέξι
Zevenentwintig
Εικοσιεπτά
Achtentwintig
Εικοσιοκτώ
Negenentwintig
Εικοσιεννέα
Dertig
Τριάντα