Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 14 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 14. Αριθμοί: 100 έως το 1000

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Cien
Εκατό
Doscientos
Διακόσια
Trescientos
Τριακόσια
Cuatrocientos
Τετατροκόσια
Quinientos
Πεντακόσια
Seiscientos
Εξακόσια
Setecientos
Επτακόσια
Ochocientos
Οκτακόσια
Novecientos
Εννιακόσια
Mil
Χίλια