Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 13 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 13. Αριθμοί: 10 έως 100

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Diez
Δέκα
Veinte
Είκοσι
Treinta
Τριάντα
Cuarenta
Σαράντα
Cincuenta
Πενήντα
Sesenta
Εξήντα
Setenta
Εβδομήντα
Ochenta
Ογδόντα
Noventa
Ενενήντα
Cien
Εκατό