Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ισπανικά :: μάθημα 13 Αριθμοί: 10 έως 100

Λεξιλόγιο

Δέκα
Diez
Είκοσι
Veinte
Τριάντα
Treinta
Σαράντα
Cuarenta
Πενήντα
Cincuenta
Εξήντα
Sesenta
Εβδομήντα
Setenta
Ογδόντα
Ochenta
Ενενήντα
Noventa
Εκατό
Cien