Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ρωσικά :: μάθημα 13 Αριθμοί: 10 έως 100

Λεξιλόγιο

Δέκα
десять
Είκοσι
двадцать
Τριάντα
тридцать
Σαράντα
сорок
Πενήντα
пятьдесят
Εξήντα
шестьдесят
Εβδομήντα
семьдесят
Ογδόντα
восемьдесят
Ενενήντα
девяносто
Εκατό
сто