Ελληνικά Ιαπωνικά μάθημα 14 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιαπωνικά :: μάθημα 14. Αριθμοί: 100 έως το 1000

loading

λεξιλόγιο :: Ιαπωνικά Ελληνικά

100
Εκατό
200
Διακόσια
300
Τριακόσια
400
Τετατροκόσια
500
Πεντακόσια
600
Εξακόσια
700
Επτακόσια
800
Οκτακόσια
900
Εννιακόσια
1000
Χίλια