Ελληνικά Ιαπωνικά μάθημα 13 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιαπωνικά :: μάθημα 13. Αριθμοί: 10 έως 100

loading

λεξιλόγιο :: Ιαπωνικά Ελληνικά

10
Δέκα
20
Είκοσι
30
Τριάντα
40
Σαράντα
50
Πενήντα
60
Εξήντα
70
Εβδομήντα
80
Ογδόντα
90
Ενενήντα
100
Εκατό