Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιαπωνικά :: μάθημα 13 Αριθμοί: 10 έως 100

Λεξιλόγιο

Δέκα
10
Είκοσι
20
Τριάντα
30
Σαράντα
40
Πενήντα
50
Εξήντα
60
Εβδομήντα
70
Ογδόντα
80
Ενενήντα
90
Εκατό
100