Ελληνικά Ιαπωνικά μάθημα 12 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιαπωνικά :: μάθημα 12. Αριθμοί: 21 έως 30

loading

λεξιλόγιο :: Ιαπωνικά Ελληνικά

21
Εικοσιένα
22
Εικοσιδύο
23
Εικοσιτρία
24
Εικοσιτέσσερα
25
Εικοσιπέντε
26
Εικοσιέξι
27
Εικοσιεπτά
28
Εικοσιοκτώ
29
Εικοσιεννέα
30
Τριάντα