Ελληνικά Ιαπωνικά μάθημα 5 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιαπωνικά :: μάθημα 5. Έναρξη: Αντωνυμίες

loading

λεξιλόγιο :: Ιαπωνικά Ελληνικά

watashi 私
Εγώ
anata あなた
Εσύ
anata あなた
Εσείς
kare 彼
Αυτός
kanojo 彼女
Αυτή
watashi tachi 私たち
Εμείς
anata tachi あなたたち
Εσείς
karera 彼ら
Αυτοί
watashi no 私の
Μου
anata no あなたの
Σας
kare no 彼の
Του
kanojo no 彼女の
Αυτήν
kono この
Αυτό
ano あの
Ότι
korera no これらの
Αυτοί
arerano あれらの
Εκείνοι