Sprechübung Karteikarten Vokabelquiz Drei-gewinnt-Spiel Memory-Spiel Hörquiz

Chinesisch :: Lektion 108 Computer: Email Begriffe

Vokabular

Zeilenumbruch (der)
zì dòng huàn xíng 自动换行
Cyberspace (der)
wăng luò kōng jiān 网络空间
E-Mail-Adresse (die)
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
Adressbuch (das)
tōng xùn lù 通讯录
Empfänger (der)
shōu jiàn rén 收件人
Spam (die)
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
Allen antworten
huí fù quán bù 回复全部
Angehängte Dateien
fù jiàn 附件
Anhängen
tiē fù shŭ 贴,附属
Betreff (der)
zhŭ tí 主题