Deutsch Chinesisch Lektion 97 Vokabellektion

Chinesisch :: Lektion 97. Büro: Ausrüstung

loading

Wortschatz :: Chinesisch Deutsch

chuán zhēn jī 传真机
Faxgerät (das)
fù yìn jī 复印机
Fotokopierer (der)
diàn huà 电话
Telefon (das)
tóu yĭng yí 投影仪
Projektor (der)
jì suàn jī 计算机
Computer (der)
píng mù 屏幕
Bildschirm (der)
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
Funktioniert der Drucker?
guāng pán 光盘
Datenträger (der)
jì suàn qì 计算器
Taschenrechner (der)