Deutsch Chinesisch Lektion 34 Vokabellektion

Chinesisch :: Lektion 34. Antonyms: Mehr / weniger

loading

Wortschatz :: Chinesisch Deutsch

jiào duō de 较多的
Mehr
jiào shăo de 较少的
Weniger
zhèng què de 正确的
Richtig
bù zhèng què de 不正确的
Falsch
gāo xìng de 高兴的
Glücklich
jŭ sàng de 沮丧的
Traurig
gān jìng de 干净的
Sauber
zāng de 脏的
Dreckig
huó zhe de 活着的
Lebendig
sĭ de 死的
Tot
wăn 晚
Spät
zăo 早
Früh