Deutsch Chinesisch Lektion 33 Vokabellektion

Chinesisch :: Lektion 33. Antonyms: Langsam / schnell

loading

Wortschatz :: Chinesisch Deutsch

màn de 慢的
Langsam
kuài de 快的
Schnell
kōng de 空的
Leer
măn de 满的
Voll
piào liang de 漂亮的
Hübsch
chŏu de 丑的
Hässlich
chăo nào de 吵闹的
Laut
ān jìng de 安静的
Leise
qiáng zhuàng de 强壮的
Stark
shòu ruò de 瘦弱的
Schwach
zhēn xiàng 真相
Wahrheit
huăng yán 谎言
Lüge
yìng de 硬的
Hart
ruăn de 软的
Weich