Deutsch Chinesisch Lektion 31 Vokabellektion

Chinesisch :: Lektion 31. Antonyms: Leicht / schwer

loading

Wortschatz :: Chinesisch Deutsch

róng yì de 容易的
Leicht
kùn nan de 困难的
Schwer
xiāng tóng de 相同的
Gleich
bù tóng de 不同的
Unterschiedlich
lā 拉
Ziehen
tuī 推
Drücken
bù duō de 不多的
Wenige
xŭ duō de 许多的
Viele
cháng de 长的
Lang
duăn de 短的
Kurz
méi yŏu 没有
Nichts
yŏu yī xiē 有一些
Etwas