Deutsch Chinesisch Lektion  28 Vokabellektion

Chinesisch :: Lektion  28. Zeit: Wann treffen wir uns?

loading

Wortschatz :: Chinesisch Deutsch

nă tiān 哪天?
An welchem Tag?
nă yuè 哪月?
In welchem Monat?
shén me shí jiān 什么时间?
Wann?
yuē huì shì jī diăn 约会是几点?
Wann ist Ihr Termin?
hòu lái 后来
Hinterher
zŏng shì 总是
Immer
zhī qián 之前
Vor
zăo 早
Früh
yĭ hòu 以后
Später
hĕn duō cì 很多次
Oft
jué bù 决不
Nie
xiàn zài 现在
Jetzt
yī cì 一次
Einmal
yŏu shí hou 有时候
Manchmal
hĕn kuài 很快
Bald