Deutsch Chinesisch Lektion 19 Vokabellektion

Chinesisch :: Lektion 19. Farben

loading

Wortschatz :: Chinesisch Deutsch

nà shi shén me yán sè de 那是什么颜色的?
Welche Farbe ist das?
hóng sè de 红色的
Das ist rot
hēi sè 黑色
Schwarz
lán sè 蓝色
Blau
zōng sè 棕色
Braun
lǜ sè 绿色
Grün
jú hóng sè 橘红色
Orange
zĭ sè 紫色
Lila
hóng sè 红色
Rot
bái sè 白色
Weiß
huáng sè 黄色
Gelb
huī sè 灰色
Grau
jīn sè 金色
Gold
yín sè 银色
Silber