Deutsch Chinesisch Lektion 2 Vokabellektion

Chinesisch :: Lektion 2. Anfang: Ich spreche ein wenig

loading

Wortschatz :: Chinesisch Deutsch

nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
Sprechen Sie Englisch?
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
Ja etwas
shì 是
Ja
bù shì 不是
Nein
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Freut mich, Sie kennen zu lernen
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Freut mich, Sie zu sehen
xiān sheng 先生
Herr
nǚ shì 女士
Frau
xiăo jiè 小姐
Fräulein