Sprechübung Karteikarten Vokabelquiz Drei-gewinnt-Spiel Memory-Spiel Hörquiz

Japanisch :: Lektion 95 Gesundheit: Gespräch mit dem Arzt

Vokabular

Haben Sie Krücken?
anata ha matsubazue wo mo tte i masu ka あなたは松葉杖を持っていますか?
Verstauchung (die)
nenza 捻挫
Sie haben einen Knochen gebrochen
anata ha kossetsu shi te i masu あなたは骨折しています
Ich brauche ein Schmerzmittel
watashi ha itami dome no kusuri ga hitsuyou desu 私は痛み止めの薬が必要です
Ich habe keinen hohen Blutdruck
watashi ha kouketsuatsu de ha ari mase n 私は高血圧ではありません
Ich bin schwanger
watashi ha ninshin shi te i masu 私は妊娠しています
Ich habe einen Ausschlag
hosshin ga ari masu 発疹があります
Der Schnitt ist infiziert
kirikizu ga kansen shi te i masu 切り傷が感染しています
Sehen Sie sich diesen Bluterguss an
kono aza wo mi te kudasai このあざを見てください
Grippe (die)
infuruenza インフルエンザ
Ich bin erkältet
watashi ha kaze wo hiki mashi ta 私は風邪をひきました
Ich habe Schüttelfrost
watashi ha samuke ga shi masu 私は寒気がします
Wo tut es weh?
itai kasho ha doko desu ka 痛い箇所はどこですか?
Überall
subete no kasho desu すべての箇所です
Wie lange fühlen Sie sich schon so?
shoujou ga de te dono kurai no kikan ga tachi masu ka 症状が出てどのくらいの期間が経ちますか?
Ich fühle mich seit drei Tagen so
shoujou ga de te san nichi tachi masu 症状が出て3日経ちます
Nehmen Sie irgendwelche Medikamente?
nanika kusuri wo fukuyou shi te i masu ka なにか薬を服用していますか?
Ja, für mein Herz
hai, shinzou byou you desu はい、心臓病用です