Sprechübung Karteikarten Vokabelquiz Drei-gewinnt-Spiel Memory-Spiel Hörquiz

Japanisch :: Lektion 94 Gesundheit: Verletzung

Vokabular

Haben Sie Fieber?
netsu ga ari masu ka 熱がありますか?
Ja, ich habe Fieber
hai, netsu ga ari masu はい、熱があります
Ich habe seit gestern Fieber
kinou kara netsu ga ari masu 昨日から熱があります
Können Sie bitte einen Arzt rufen?
isha wo yon de morae masu ka 医者を呼んでもらえますか?
Wann kommt der Arzt?
isha ha itsu ki masu ka 医者はいつ来ますか?
Mein Fuß tut weh
ashi ga itai desu 足が痛いです
Ich bin gefallen
korobi mashi ta 転びました
Ich hatte einen Unfall
watashi ha jiko wo okoshi mashi ta 私は事故を起こしました
Ich glaube, ich habe es gebrochen
kossetsu shi ta to omoi masu 骨折したと思います
Bettruhe (die)
ansei 安静
Heizkissen (das)
yutaka kan shippu 温感シップ
Eisbeutel (der)
aisu pakku アイスパック
Schlaufe (die)
tsuri houtai つり包帯
Sie brauchen einen Gipsverband
gipusu houtai ga hitsuyou desu ギプス包帯が必要です