Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 109 Computer: Jargon

Ordforråd

Gæstebog
liú yán bĕn 留言本
Indkøbskurv
gòu wù chē 购物车
Nyhedsgruppe
xīn wén zŭ 新闻组
Tilmeld/abonnere
dìng yuè 订阅
Udgående beskeder
fā chū duăn xìn 发出短信
Krypteret e-mail
jiā mì yóu jiàn 加密邮件
Sendte meddelelser
fā jiàn xiāng 发件箱
Slettede meddelelser
yĭ shān chú yóu jiàn 已删除邮件
Indbakke
shōu jiàn xiāng 收件箱
Udbakke
dāi fā yóu jiàn 待发邮件