Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 108 Computer: E-mail-vilkår

Ordforråd

Tekstombrydning
zì dòng huàn xíng 自动换行
Cyberspace
wăng luò kōng jiān 网络空间
E-mail-adresse
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
Adressebog
tōng xùn lù 通讯录
Modtager
shōu jiàn rén 收件人
Spam
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
Svar til alle
huí fù quán bù 回复全部
Vedhæftede filer
fù jiàn 附件
Vedhæft
tiē fù shŭ 贴,附属
Emne
zhŭ tí 主题