Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 107 Computer: Dele

Ordforråd

Tastatur
jiàn pán 键盘
Knap
àn niŭ 按钮
Bærbar computer
bĭ jì bĕn diàn năo 笔记本电脑
Modem
tiáo zhì jiĕ diào qì 调制解调器
Museknap
shŭ biāo àn jiàn 鼠标按键
Musemåtte
shŭ biāo diàn 鼠标垫
Mus
shŭ biāo 鼠标
Database
shù jù kù 数据库
Klippebord
jiăn tiē băn 剪贴板