Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 105 Beskæftigelse: Navigationsvilkår

Ordforråd

Tilbage
făn huí 返回
Fremad
xiàng qián 向前
Gem
băo cún 保存
Hent
xià zăi 下载
Kør (udføres)
yùn xíng 运行
Klik
diăn jī 点击
Træk
tuō dòng 拖动
Slip
tuì chū 退出
Opdateret
zuì xīn de 最新的
Opdatér
gēng xīn 更新
Dropned-menu
xià lā cài dān 下拉菜单
Stop
tíng zhĭ 停止