Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 103 Beskæftigelse: Anvendelse af internettet

Ordforråd

Internet
hù lián wăng 互联网
Link
liàn jiē 链接
Hyperlink
chāo liàn jiē 超链接
Internet-udbyder
hù lián wăng fú wù tí gōng shāng 互联网服务提供商
Netværk
wăng luò 网络
Websted
wăng zhàn 网站
Webside
wăng yè 网页
Webside adresse (URL)
wăng zhĭ 网址
Sikkert websted
ān quán web zhàn diăn 安全web站点
Browser
liú lăn qì 浏览器
Søgemaskine
sōu suŏ yĭn qíng 搜索引擎
Sikker Server
ān quán fú wù qì 安全服务器