Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 102 Beskæftigelse: Leder du efter arbejde

Ordforråd

Har du en arbejdstilladelse?
nĭ yŏu gōng kă mā 你有工卡吗?
Jeg har en arbejdstilladelse
wŏ yŏu gōng kă 我有工卡
Jeg har ikke en arbejdstilladelse
wŏ méi yŏu gōng kă 我没有工卡
Hvornår kan du starte?
nĭ shén me shí hou kĕ yĭ lái shàng bān 你什么时候可以来上班?
Jeg betaler ti dollars i timen
Mĕi yuán yī xiăo shí 10美元一小时
Jeg vil betale dig ugentligt
wŏ mĕi gè xīng qī fù xīn shuĭ 我每个星期付薪水
per måned
mĕi gè yuè 每个月
Vær her klokken 8:00 om morgenen
zăo shang diăn dào zhè lĭ 早上8点到这里
Arbejdet slutter kl 16:30
sì diăn sān shí xià bān 4:30下班
Du har lørdage og søndage fri
nĭ zhōu liù zhōu rì bù yòng shàng bān 你周六周日不用上班
Du skal bære en uniform
nĭ xū yào chuān zhì fú 你需要穿制服
Du gør det sådan her
xiàng zhè yàng zuò 像这样做